Algemene voorwaarden Auto inside

Algemene voorwaarden van:

AUTO INSIDE

Fahrenheitstraat 20c2

6003 DC Weert

Inschrijfnummer K.v.K.: 12041806

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze directe dienstverlening uitgezonderd koop op afstand, hiervoor gelden afwijkende voorwaardes.

Artikel 1: Toepasselijkheid – definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onzeovereenkomsten van koop/verkoop en opdracht die wij met u sluiten.Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijkekopers/opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer eenbepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: eennatuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of te verstrekken adviezen, berekeningen, ontwerpen, tekeningen e.d.;informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;zaken: de door ons te leveren (auto)producten, onderdelen en materialen op het gebied van audio, beveiliging, navigatie, geluidsisolatie e.d. Dit betreft zowel standaardproducten en-pakketten als producten/pakketten die wij naar uw wensen samenstellen en leveren (maatwerk). Ook betreft dit zowel los te leveren zaken als zaken die wij bij de uitvoering van een opdracht gebruiken en aan u leveren; opdracht: een opdracht tot het verrichten van onze werkzaamheden aan/in voertuigen;werkzaamheden: het installeren, inbouwen, monteren, updaten e.d. van te leveren of geleverde zaken en overige werkzaamheden aan een voertuig; voertuig: de auto, bestelwagen, bus e.d. waarvoor de zaken bestemd zijn of waarin/waaraan wij de werkzaamheden verrichten..in de overeenkomst opgenomen term wij of ons refereert naar de onderneming, handelend onder de naam Auto inside.

Artikel 2: Aanbod

Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of vergoeding. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe/vervolgopdrachten.Aan u getoonde of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten, functionaliteiten, eigenschappen, afmetingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De verstrekte monsters en modellen blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze baan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij informeren u dan op voorhand.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd Wij zijn pas gebonden aan: een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;mondelinge afspraken;aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

Artikel 4: Vergoeding – prijzen, tarieven

Tenzij wij anders overeenkomen: berekenen wij voor onze standaard pakketten een vaste vergoeding inclusief montage; berekenen wij onze vergoeding voor (montage)werkzaamheden bij maatwerk op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede/in rekening gebrachte uren, is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 09.30 uur tot 17.00 uur en Zaterdag van 9.30 tot 13.00 uurTenzij anders vermeld, zijn onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door – bijvoorbeeld – kortingsacties geven u geen recht op een prijsvermindering. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving,overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen/onderdelen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van dewijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

Artikel 5: Inschakelen van derden, Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen – informatie

U zorgt ervoor dat: u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt; wij op de overeengekomen datum en tijd kunnen beschikken over uw voertuig; u geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaat in het voertuig. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal/vermissing van of schade aan in het voertuig achtergebleven eigendommen; u uw voertuig (en de daarin aanwezige eigendommen) zelf adequaat verzekert voor minimaal diefstal en brand. Het risico voor het voertuig (en voornoemde eigendommen) blijft bij u berusten. Storingen en of gebreken aan u voertuig die van invloed kunnen zijn op onze werkzaamheden dient u z.s.m., docht uiterlijk voor aanvang van de ( inbouw) werkzaamheden te melden, indien deze storing ons werk belemmerd en of extra kosten veroorzaken worden deze kosten aan u doorberekend. Indien u het voertuig, buiten onze openingstijden, bij ons achterlaat, zowel bij als in het pand, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade(s) (zie artikel 18) Als wij werkzaamheden op uw locatie verrichten, zorgt u ervoor dat: wij op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot deze werklocatie; wij op deze werklocatie onze werkzaamheden ongehinderd kunnen verrichten/voortzetten; wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening; op de werklocatie kosteloos de door ons gewenste/noodzakelijke overige voorzieningen aanwezig zijn. De werklocatie minimaal 30 m2 tot onze beschikking geeft. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct, volledig en authentiek is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist, onvolledig of niet authentiek zijn van deze informatie. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en de op onze website gepubliceerde privacy policy en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen. Voor commerciële doeleinden kan uw inbouw klus geselecteerd worden om deel te maken van een online campagne, indien u uw bezwaar vooraf aangekondigd te hebben, posten wij uw klus niet. Tijdens de campagne /foto reportage worden alle persoonlijke kenmerken uit beeld gehouden

Artikel 7: Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst

Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie/zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken doordat: wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen; wij niet tijdig kunnen beschikken over uw voertuig; wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen; er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen; hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen. Bespoedigen wij de uitvoering van de overeenkomst op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen. Wij mogen de overeenkomst in delen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren. Als wij een overeenkomst in fasen uitvoeren, mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen. Verzending of transport van bestelde zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor deze zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening. Bezorgen wij de zaken zelf bij u (bijvoorbeeld omdat wij de zaken op uw locatie inbouwen)? Dan gaat het risico voor de zaken op u over bij ontvangst van de zaken. Wij kunnen u wel transportkosten berekenen. Wij mogen bestelde zaken en voor een opdracht aangeschafte zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoeren of afronden en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog te verrichten/af te ronden of u de zaken alsnog afhaalt. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel/gedeeltelijk ontbinden, de (bestelde) zaken aan derden verkopen of voor een andere opdracht gebruiken en al vervaardigde documenten vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen. Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u: verstrekte informatie; voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.; gegeven aanwijzingen; ter beschikking gestelde of voorgeschreven producten, materialen, onderdelen e.d.; voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen: bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht; als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering hiervan zijn begonnen. Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij: wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare of geschatte hoeveelheden. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mogen wij bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij u in rekening brengen. Dit geldt niet als het minderwerk op ons verzoek is.

Artikel 9: Goedkeuringoplevering werkzaamheden

Wij informeren u wanneer wij de overeengekomen werkzaamheden hebben afgerond. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u of de door u ingeschakelde ontvanger (de werking van) de gemonteerde/ingebouwde zaken heeft gecontroleerd en de auto weer in ontvangst neemt. Is het voor de controle noodzakelijk dat u het voertuig eerst weer in gebruik neemt, dan wordt u geacht uw goedkeuring te hebben gegeven als u niet binnen 2 werkdagen na het ophalen van het voertuig klachten uit. Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van ons werk of op het gebruik van de gemonteerd/ingebouwde zaken ? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk. Constateert u na de oplevering nog gebreken, defecten, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel. wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die door een derde partij worden berekend, bij het nazien en of oplossen van een storing en of gebrek zonder schriftelijk toestemming van ons.

 

Artikel 10: Klachten

U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in aantallen, type e.d. direct bij oplevering. Bij latere constatering meldt u deze klachten uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door ons te zijn uitgevoerd en conform de overeenkomst te zijn. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen deovereengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Komen wij geen termijn overeen? Dan geldt een termijn van 3 maanden na oplevering. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op. Het vorige lid geldt niet voor consumenten. U stelt ons altijd. als eerste partij. in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek noodzakelijk dat u de geleverde zaken of uw voertuig (weer) aan ons ter beschikking stelt of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend- /transportrisico. Wij betalen geen vergoeding voor het aanleveren en of aanreiken van het product en of voertuig voor dit onderzoek. Retourzending van zaken vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking/emballage. Geen klachten zijn mogelijk over: onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn; in de branche geaccepteerde kleine afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, eigenschappen, afmetingen e.d.; gebreken/defecten die (deels) het gevolg zijn van normale slijtage/veroudering; fouten in al goedgekeurde documenten; zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of verwerkt. indien u, na aanschaf van goederen en of diensten uw klachten uit, welke openbaar zichtbaar zijn door derde, en zonder ons de eerste mogelijkheid te hebben gegeven uw klacht te onderzoeken, zien we dit als laster en smaad.

 

Artikel 11: Garanties

Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde zaken baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze zaken of de door u bestelde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover. Gebreken/defecten die het gevolg zijn van door of namens u doorgevoerde wijzigingen van technische aard aan geleverde zaken vallen niet onder de garantie. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel, gebruiken op een andere wijze of laten monteren/inbouwen op een andere wijze dan het gebruikelijke doel/de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan. Het vorige lid geldt niet voor consumenten. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van of korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel/kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties of gegarandeerde resultaten/kwaliteitseisen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar. Stelt u onderdelen/materialen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze onderdelen/materialen noch voor het effect dat deze onderdelen/materialen op het eindresultaat of uw voertuig hebben. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade (aan uw voertuig) als gevolg van door of namens u uitgevoerde werkzaamheden of leveringen. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade ontstaat door: uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, e.d.; uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken; een ondeskundige/onjuiste montage of inbouw van de zaken door u of door een – door u – ingeschakelde derde; aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, blikseminslag e.d.; fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie, onderdelen, materialen e.d.; uw aanwijzingen of instructies; of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is; of doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 13: Betaling

Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen. Tenzij wij anders overeenkomen, vindt betaling uiterlijk bij (op)levering plaats. Dit kan contant (pinbetaling) of middels een bankoverschrijving. Komen wij met u betaling op rekening (na ontvangst van een factuur) overeen? Dan betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt. 2a. Voor contante betaling ( aankoop en of opdracht)  >100 euro mogen wij administratie en bank kosten tellen van 10,- per transactie. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument: 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen: voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden; wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren, wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste factuur/facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad/pand aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij of onze fabrikant/leverancier de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortkomen uit de door ons geleverde of vervaardigde elektrotechnische werken/zaken/documenten. Alleen wij mogen deze rechten uitoefenen. Dit betekent – onder meer -, dat u de door ons geleverde/vervaardigde: documenten (waaronder onze offertes) niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven en derden hierin geen inzage mag geven; werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.; zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Verstrekt u documenten of bestanden aan ons? Dan garandeert u dat deze documenten of bestanden geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent aansprakelijk voor schade die wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 16: Uw eigendom – retentierecht

Als u aan ons uw voertuig ter beschikking stelt voor werkzaamheden blijft dit uw eigendom. Wij gebruiken uw voertuig niet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Wel mogen wij de teruggave van uw voertuig opschorten indien – en gedurende de periode dat – u: de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan uw voertuig niet (volledig) heeft voldaan; andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 17: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u: in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan; (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; door executoriale beslaglegging wordt getroffen; onder curatele of onder bewind wordt gesteld; op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden; verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, (maatregelen in verband met) pandemie/epidemie, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.; door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen/onderdelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

Artikel 19: Annulering – opschorting

Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u eengefixeerde schadevergoeding berekenen voor: alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte zaken); onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding. Als u een geplande afspraak minder dan 2 werkdagen van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. 2a. Het tijdstip van melding geld altijd op de door ons ontvangen melding, is de melding buiten openingstijden gedaan ( mail, sms, WhatsApp , voicemail of ieder andere vorm van communicatie) dan zal de eerst volgende openingstijd gelden als meld tijd. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij of door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode. Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden/levering(en) zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

Datum: 23 februari 2023